PRIMĂRIA ORAȘULUI ISACCEA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ISACCEA este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu.

Unitatea administrativ-teritorială constituie subiect juridic de drept fiscal, titulară a codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.

Unitatea administrativ-teritorială este titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care aceasta este parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

În justiţie, unitatea administrativ-teritorială este reprezentată de primar.

Pentru apărarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale, primarul stă în judecată ca reprezentant legal şi nu în nume personal.
Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în oraşul Isaccea sunt următoarele:CONSILIUL LOCAL ISACCEA CA AUTORITATE DELIBERATIVĂ şi PRIMARUL CA AUTORITATE EXECUTIVĂ.

Aleşii locali sunt primarul şi consilierii locali, care îndeplinind o funcţie de autoritate publică beneficiază de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

PRIMARUL, VICEPRIMARUL, SECRETARUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ŞI APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită PRIMĂRIA ORAŞULUI care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

LEGISLAȚIE