Camera

nr.20

Persoană de contact

Consilier principal Cornici Alexandra

Referent superior Varenic Florica (casierie)

Consilier debutant Stoian Aurora

Consilier superior Țugui Veronica

Date de contact

Telefon: 02405066

0240506( casierie)

E-mail

 

Compartimentul Buget Contabilitate are urmatoarele atributiuni:

1.Intocmeste si elaboreaza la termenul scadent proiectul bugetului local al Orasului Isaccea, colaborand in acest scop cu institutiile din subordinea Consiliului local , pentru dimensionarea indicatorilor din bugetul local.

 1. 2. Colaboreaza cu serviciile din Primarie in vederea stabilirii veniturilor proprii pe capitolele bugetului local.
 2. 3. Asigura intocmirea contului anual de executie bugetara pe care il prezinta spre insusire Primarului.
 3. 4. Urmareste permanent conturile de inchidere ale executiei bugetare, stabilind masurile necesare si legale pentru buna gestionare si executare a sumelor alocate de la bugetul local ,pe diverse sectoare de activitate.
 4. 5. Intocmeste bilantul contabil, balanta de verificare si darile de seama lunare, trimestriale si anuale.
 5. 6. Elaboreaza planurile de cheltuieli inscrise in planurile anuale ale bugetului local.
 6. 7. Urmareste incadrarea in plafoanele de cheltuieli si modul de cheltuire a banilor.
 7. 8. Asigura alimentarea conturilor ordonatorilor tertiari de credite si urmarirea acestora, pentru a nu se crea imobilizari de fonduri.
 8. 9. Analizeaza si emite propuneri de rectificare a bugetului local precum si asupra utilizarii fondului de rezerva bugetara pe anul in curs, pe care le prezinta, pe cale ierarhica ordonatorului principal de credite.
 9. 10. Analizeaza necesitatea, oportunitatea si eficienta angajarii unor imprumuturi pentru actiuni si lucrari publice de interes local, pe care le prezinta spre analiza si insusire ordonatorului principal de credite.
 10. 11. Asigura pe baza de documentatii tehnico-economice, fondurile necesare pentru buna functionare a unitatilor din domeniul invatamantului, asistentei sociale, cultura si sanatate, la nivelul creditelor aprobate prin bugetul local.
 11. 12. Asigura furnizarea de date economice si financiare pentru intomirea raportului primarului privind starea economica si sociala a Orasului Isaccea.
 12. 13. Asigura respectarea legalitatii privind intocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile verificate pentru aprobare pe cale ierarhica, la ordonatorul principal de credite.
 13. 14. Asigura intocmirea lunara a contului de executie a cheltuielilor bugetare.
 14. 15. Intocmeste lucrari de prognoza economico- financiara pe termen scurt si mediu, la nivelul orasului, in consens cu strategia de dezvoltare a localitatii, pe care le prezinta pe cale ierarhica ordonatorului principl de credite.
 15. 16. Asigura intocmirea, circulatia si arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului, cu respectarea confidentialitatii datelor si documentelor.
 16. 17. Asigura exercitarea Controlului Financiar Preventiv asupra operatiunilor financiar-contabile.
 17. 18. Asigura asistenta la comisiile de specialitate, de pe langa Consiliul local, la cererea acestora si participa la sedintele comisiilor.
 18. 19. Coordoneaza intocmirea unor dari de seama statistice, rapoarte si informari si le transmite celor in drept, la termenele scadente.
 19. 20. Organizeaza inventarierea patrimoniului Primariei, valorificarea rezultatelor obtinute si asigura masuri pentru recuperarea eventualelor lipsuri in gestiune de la cei vinovati.
 20. 21. Asigura platile prin casierie a drepturilor cuvenite salariatilor, consilierilor locali si persoanelor asistate social.
 21. 22. Intocmeste propunerea de angajare a cheltuilelor, angajamentele bugetare si ordonantarea de plata si se inainteaza pentru viza CFP.

23 Fundamenteaza propunerile de cheltuieli din bugetul local, necesare functionalitatii serviciului si efectueaza centralizarea fundamentarilor primite de la toate compartimentele.