PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 151/16.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 143/01.11.2023 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a actelor administrative fiscale de executare silită

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 142/01.11.2023 privind modificarea H.C.L. nr. 54/28.04.2023 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi amenzilor aplicabile în anul 2024 în oraşul Isaccea

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.125/19.10.2023 privind aprobarea Regulamentului de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.122/22.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.100/04.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 97/03.07.2023 privind aprobarea  infiintarii serviciului social Centru de zi de socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoane varstnice,   în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea,  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social Centru de zi pentru persoane varstnice,  infiintarea serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii,  în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea,  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii

Proiect de hotărâre nr. 96/03.07.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Isaccea, județul Tulcea, pentru perioada 2024-2027 din cadrul Proiectului ”Planificarea Strategică și Digitalizarea Serviciilor Publice la nivelul orașului Isaccea” cod Sipoca 1209/MySMIS 154721

Proiect de hotărâre nr.95/29.06.2023 privind modificarea și completarea art. 30 alin(2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Isaccea nr. 47/28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Isaccea, modificat prin HCL nr. 72/31.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 78/06.06.2023 privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în UAT oraș Isaccea, aprobarea Studiului de fundamentare, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Strategiei de contractare , Caietului de sarcini și a documentației de atribuire

Proiect de hotărâre nr. 48/12.04.2023 privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire în orașul Isaccea și localitatea componentă Revărsarea, județul Tulcea

Proiect de hotărâre nr. 55/25.04.2023 privind modificarea și completarea art. 30 alin.(2) din anexa la Hotărârea Consiliului Local Isaccea nr. 47/28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Orașului Isaccea, județul Tulcea

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 39/14.03.2023 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în anul 2024 în orașul Isaccea

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.36/06.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a diplomei de onoare și a premiilor pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de  căsătorie

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 22/09.02.2023 privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr.416/2001

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.21/09.02.2023 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor finanţate din venituri proprii pentru anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.20/09.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.19/09.02.2023 privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anuală cu rata inflaţiei a chiriei instituită în condiţiile prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamenntului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, și a taxelor  locale aplicabile vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Isaccea

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în anul 2023 în orașul Isaccea

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  ajustării tarifelor aferente acordului cadru nr.8973/12.08.2021 având ca obiect servicii de salubrizare stradala în orașul Isaccea, jud.Tulcea

PROIECT DE HOTARÂRE pentru aprobarea „Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local”

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului unității administrativ-teritoriale Orașul Isaccea, județul Tulcea

Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului de Iluminat public al orașului Isaccea, județul Tulcea, a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului de iluminat public, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Iluminat Public, a Caietului de sarcini, a documentației de atribuire prin procedura simplificată

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea veniturilor impozabile, impozitelor, taxelor  locale și amenzilor aplicabile în anul 2022 în orașul Isaccea

Document de convocare a ședinței ordinare a Consiliului Local Isaccea din data de 29.04.2021   Anexa 1
1.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2021
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2021
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2021
5.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.30/30.03.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru FEBRUARIE(diferență) și MARTIE 2021
7.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.77/31.07.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea
8.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută în contractul de închiriere nr.3291/14.04.2011 încheiate între persoană juridica și U.A.T. Oraș Isaccea și modificarea art.1 din contract
9.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a orașului Isaccea pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construcție rețea subterană și interurbană pentru furnizarea de servicii de telecomunicații electronice(internet, telefonie, televiziune)” către S.C. RCS&RDS S.A. 
10.Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr.4853/09.05.2019 încheiat între U.A.T. Isaccea și Cujbă Alexandru pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al orașului Isaccea
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2021,   50 de ani de căsătorie
12.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Isaccea

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului institutiilor finantate din  venituri proprii pentru anul 2021

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea H.C.L. nr.77/31.07.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2021

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în anul 2021 în orașul Isaccea

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri (28.10.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea

Anunț publicare spre dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii, transportul zăpezii de pe căile publice, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în orașul Isaccea, județul Tulcea ( 19.06.2019)

Document de convocare a ședinței ordinare a Consiliului Local Isaccea pentru data de 22 aprilie 2020, ora 15.00   Anexa nr. 1   Anexa nr. 2 

Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada APRILIE - IUNIE 2020
Proiect  de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2020               
Proiect  de hotărâre  privind modificarea statului de funcții al Primăriei  orașului Isaccea, județul Tulcea
Proiect  de hotărâre  privind inventarierea unor bunuri imobile în  domeniul privat al orașului Isaccea 
Proiect  de hotărâre  privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr.32 și blocului de locuințe nr.60 din orașul Isaccea, județul Tulcea – COD SMIS 132469” și a cheltuielilor legate de acesta

Anunț postare spre dezbatere proiect privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție,dezinfecție și deratizare în orașul Isaccea
Raportul de specialitate, referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Isaccea