HCL 1: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada Ianuarie-Martie 2019
HCL 2: privind completarea "Strategiei de Dezvoltare locală Integrată a oraşului Isaccea, judeţul Tulcea 2015-2020", aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017
HCL 3: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea şi dotarea zonei de agrement "Progresul " din oraşul Isaccea- Construire facilităţi pentru patinaj pe ghiaţă şi role şi activităţi conexe"
HCL 4: privind aprobarea implementării proiectului cultural "Un ctitor al culturii române-Mihai Eminescu"CL 4: privind aprobarea implementării proiectului cultural "Un ctitor al culturii române-Mihai Eminescu"
HCL 5: privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică
HCL 6: privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică
HCL 7: privind desemnarea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din 28.01.2019
HCL  8: privind aprobarea proiectului " Modernizarea şi dotarea zonei de agrement "Progresul" din oraşul Isaccea-Construire facilităţi pentru patinaj pe ghiaţă şi role şi activităţi conexe" şi a documentaţiei tehnico-economiceCL  8: privind aprobarea proiectului " Modernizarea şi dotarea zonei de agrement "Progresul" din oraşul Isaccea-Construire facilităţi pentru patinaj pe ghiaţă şi role şi activităţi conexe" şi a documentaţiei tehnico-economice
HCL 9: privind aprobarea bugetului creditelor interne al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2018
HCL 10: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2019
HCL 11: privind completarea ”Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului Isaccea, județul Tulcea
2014-2020”,aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017 
HCL 12: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea zonei de agrement ”Canal Dunărea Mică” Isaccea, județul Tulcea”
HCL 13: privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea și a unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2019-2020
HCL 14: privind aprobarea efectuării investiției ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale- str. Independenței, oraș Isacea, județul Tulcea, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 75.559,05 lei 
HCL 15: privind aprobarea efectuării investiției ” LTE și sistematizare pe verticală bloc ANL, str. Mihai Eminescu, nr. 5A, oraș Isaccea, județul Tulcea”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local cu suma de 485.843,65 lei 
HCL 16: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2018 
HCL 17:  privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 18: privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 
HCL 19: privind actualiyarea anuală cu rata de inflaţie a chiriei locuinţelor ANL calculată conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobată prin HG nr. 962/2001
HCL 20: privind aprobarea proiectului "Amenajarea zonei de agrement "Canal Dunărea Mică" Isaccea, jud. Tulcea", a documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de acesta
HCL 21: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea-etapa a II-a”
HCL 22: privind înființarea serviciului de iluminat public în orașul Isaccea, județul Tulcea, aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orașul Isaccea, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a modalității de gestiune a serviciului
HCL 23: privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Isaccea, în vederea aprobării contractului final având ca obiect ” Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de operare a stației de tratare mecano-biologică și a depozitului de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post-inchidere a depozitelor de deșeuri neconforme de la Isaccea și Măcin”
HCL 24 : privind aprobarea listelor de acces/neacces la locuițe ANL,a listei de prioritate pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții ANl, a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL, repartiția locuinței vacante și a procesului verbal al Comisiei sociale din data de 22.02.2019
HCL 25: privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor de pe raza unității administrativ-teritoriale IsacceaCL 25: privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor de pe raza unității administrativ-teritoriale Isaccea
HCL 26: privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 520 mp, situat în Isaccea, str. Livezii, nr. 11, tarla 40, parcela 475/5, categorie de folosință curți construcți, domeniul privat al orașului Isaccea, CF 32667 către d-na Ivan Gherghina
HCL 27: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 28: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 6209/10.08.2015
HCL 29: privind completarea HCL nr. 26/2001 privind inventarul bunurilor din domeniul public al orașului Isaccea cu noua poziție și inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 30: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 31: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru ianuarie 2019
HCL 32: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședințăpentru ședința extraordinară din 11.03.2019
HCL 33: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investií ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale-str. IL Caragiale, oraș Isaccea și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 46.116,07 lei”CL 33: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investií ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale-str. IL Caragiale, oraș Isaccea și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 46.116,07 lei”
HCL 34: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 35:privind aprobarea închirierii pajiștilor din proprietatea privată a orașului Isaccea,jud. TulceaCL 35:privind aprobarea închirierii pajiștilor din proprietatea privată a orașului Isaccea,jud. Tulcea
HCL 36: privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN București în sumă de 414.605,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 6.219,08 leiCL 36: privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN București în sumă de 414.605,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 6.219,08 lei
HCL 37: privind aprobarea scăderii taxei de habitat pentru persoanele fizice care nu au beneficiat în totalitate de servicii de salubrizare pentru anul 2018
HCL 38: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Extinderea rețelei de ditribuție gaze naturale-str. IL Caragiale, nr. 11,oraș Isaccea,județul Tulcea” și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 16.911,09 lei 
HCL 39: privind încetarea contractului de comodat nr.5848/29.06.2018 încheiat între UAT oraș Isaccea și d-na Filip Magdalena și a contractului nr. 6005/20.06.2018 încheiat între UAT oraș Isaccea și d-l Donciu George pentru atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală 
HCL 40: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea   
HCL 41: privind constatarea tacitei relocațiuni cu privire la imobilul din strada Livezii, nr. 41E, oraș Isaccea,județul Tulcea și aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între UAT oraș Isaccea și Cupicencu Ivan  
HCL 42: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2019
HCL 45: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2019   
HCL 43: privind modificarea art. 4 din HCL nr. 159/2018 privind aprobarea proiectului ” Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta  
HCL 44: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic C. Brătescu pentru februarie 2019
HCL 46: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2019  
HCL 47: privind aprobarea bugetului creditelor interne al orașului Isaccea pe anul 2019  
HCL 48: privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii  
HCL 49: privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Teoretic Constantin Brătescu, pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019  
HCL 50: privind aprobarea proiectului ” Adăpost pescăresc în orașul Isaccea, jud.Tulcea”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici  și al reprezentantului legal al acestuia 
HCL 51: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea-etapa a II-a”  
HCL 52: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Constantin Bratescu Isaccea pentru martie 2019
HCL 53: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2019 50 de ani de căsătorie
HCL 54: privind aprobarea închirierii a 6 loturi-pajişti din proprietatea privată a oraşului Isaccea,jud.Tulcea
HCL 55: privind rectificarea unor erori materiale din cuprinsul HCL 135-14.09.2018 privind modificarea şi completarea HCL 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Isaccea
HCL56: prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Chiţu Radu-Daniel şi se declară vacant locul de consilier localCL56: prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Chiţu Radu-Daniel şi se declară vacant locul de consilier local
HCL 57: privind rectificarea erorilor materiale din cuprinsul HCL 51/18.04.2019 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea,jud.Tulcea-etapa a II-a"
HCL 58: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane” în vederea finanțării acestuia în cadrul programului Operațional regional 2014/2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiectare nr. POR 2018/13/13.1/1/ITI , aprobat prin HCL nr. 156/01.10.2018
HCL 59: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 2952/15.05.2014 încheiat între UAT oraș Isaccea și Atamanciuc Ionica Elena 
HCL 60: privind aprobarea proiectului ”Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea” 
HCL 61: privind modificarea HCL 157/01.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta 
HCL 62: privind abrogarea poz. nr. 56/1 din HCL 135/14.09.2018 privind modificarea și completarea HCL 26/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea  
HCL 63: privind aprobarea PUZ-”Construire piscină, anexe aferente funcțiunii și sediu social SC COMPLEX DIVAD RELAX SRL”, beneficiar SC Complex Divad Relax SRL Tulcea 
HCL 64: privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Mihail Dorina Adriana 
HCL 65: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, definitiv pentru anul bugetar 2018 
HCL 66: privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 2709 mp, categorie de folosință arabil, situat în oraș Isaccea, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, tarla 24, parcela 872, domeniul privat al orașului Isaccea 
HCL 67: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr.4713/02.08.2004 încheiat între UAT oraș Isaccea și Trifan Costel 
HCL 68: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 4681/208 încheiat între UAT oraș Isaccea și Sechila Mihai Claudiu având ca obiect locuință ANL 
HCL 69: privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul HCL 148/2018 privind modificarea și completarea HCL 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea 
HCL 70: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna aprilie 2019 
HCL 71: privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Acțiuni sociale și măsuri integrate prin mecanismul DLRC în comunitață marginalizate din orașul Isaccea/Revărsarea” în cadrul POCU 2014-2020, axa prioritară 5/OT 9/PI 9vi/OS 5.2C, cod SMIS 130237 și a parteneriatului cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea 
HCL 72: privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local Isaccea pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2019 și alocarea sumelor aferente 
HCL 73: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică 
HCL 74: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 75:  privind modificarea HCL 36/2019 privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN București în sumă de 414.605,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 6219,08 lei 
HCL 76: privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei
HCL 77: privind aprobarea participării la tabere de vară și decontarea cheltuielilor pentru 40 de elevi din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea  
HCL 78: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea  
HCL 79: privind cumpărarea de către UAT oraș Isaccea a imobilului format din construcție în suprafață de 43 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, str. 1 decembrie, nr. 3, CF 31383 de la BRD Groupe Societe Generale SA  
HCL 80: de aprobare a preluării contractului de închiriere nr. 3948/03.07.2017 de către d-na Novac Geta , în calitate de soție supraviețuitoare a defunctului Novac Gheorghe-titular  
HCL 81: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.11196/2016 încheiat între UAT Isaccea și numitul Vătafu Florin, pentru imobilul cu destinația garsonieră situat în oraș Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, bl.20, ap. 13, ANL  
HCL 82: privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul HCL nr. 135/2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea 
HCL 83: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie-septembrie 2019
HCL 84: privind completarea art.28,alin.1,lit. j din Anexa nr.1- Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local aprobată prin HCL nr. 4/31.01.2017
HCL 85: privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2019
HCL 86: privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, rectificat, pe anul 2019 
HCL 87: privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul I al anului bugetar 2019
HCL 88: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11707/30.12.2013 încheiat între UAT oraş Isaccea şi Vizireanu Marian
HCL 89: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de închiriere nr.4681/25.05.2018 încheiat între UAT oraş Isaccea şi Baciu Sergiu Iulian având ca obiect locuinţă ANL
HCL 90: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru IUNIE 2019
HCL 91:privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 9,51 ha, teren extravilan, CF 32054 conform Legii nr.422/2001 
HCL 92:privind modificarea art.3 al H.C.L. nr.60/14.05.2019 privind aprobarea proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltarii durabile a orasului Isaccea”  
HCL 93: privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare,modernizare și dotare corp anexă (Atelier școală)- Liceul teoretic Constantin Brătescu Isaccea 
HCL 94: privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare sediu administrativ, oraș Isaccea”  
HCL 95: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”CBConect Trans- Dezvoltarea conexiunii internodale transfrontaliere între Isaccea-Orlovka-Tulcea-Izmail”